Uitsluitingen

Amantzorg is er voor zorgbehoevende mensen in de samenleving die zorg nodig hebben. Wij staan voor het verbeteren, herstel dan wel behoud van de gezondheid en het welzijn van onze cliënten en willen goede verantwoorde, kwalitatieve zorg leveren bij mensen thuis. Onze zorg is gericht op eigen regie en kracht. Daar waar mogelijk zorgen we ervoor dat mensen zo lang mogelijk regie houden over hun eigen leven, en zo lang mogelijk in zijn eigen huis/ omgeving kan blijven wonen. Hoe zwaar ook de zorgvraag wordt, mits dit verantwoord is.

Hoewel Amantzorg uiteraard zorg wil verlenen aan alle cliënten zijn er echter een aantal situaties waarin Amantzorg kan besluiten de zorgvraag niet te accepteren. Hieronder wordt beschreven welke uitsluitingscriteria Amantzorg hanteert.

Wanneer de situatie rond de zorgvraag en/of zorgvrager dusdanig is dat Amantzorg onvoldoende kwaliteit en/of kwantiteit van zorg kan garanderen, bijvoorbeeld wanneer er niet voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar is om voorbehouden of risicovolle handelingen uit te kunnen voeren en wanneer een cliënt een gevaar voor zichzelf of voor zijn of haar omgeving wordt en dit gevaar niet binnen de bevoegdheden van Amantzorg af te wenden valt. Dan zal helaas overgegaan moeten worden tot zorgweigering. In dat geval zal Amantzorg er alles aan doen om de cliënt zo goed mogelijk te helpen met het zoeken naar een andere zorgvoorziening waar de cliënt thuishoort.

Uitgesloten cliënten (ouderen of jongeren):

 • Met problematisch, cq. storend gedrag voor de omgeving waarvan is vastgesteld dat dit gedrag langdurig van aard en niet/nauwelijks beïnvloedbaar is (inclusief zwerfgedrag); met een behoefte aan (zeer) intensieve persoonlijke begeleiding welke verder reikt dan de aanwezige reguliere begeleiding;
 • Die hun huis niet meer als een veilige omgeving ervaren;
 • Die zeer gewelddadig en/of psychotisch zijn naar zichzelf en/of anderen;
 • Die verbaal en non-verbaal zeer agressief zijn en niet te handhaven zijn;
 • Die de hulp van Amantzorg niet accepteren;
 • cliënten met complexe psychiatrische problematiek als voorliggend probleem.
 • cliënten met zeer complexe verpleegtechnische handelingen, zoals bijvoorbeeld cliënten die afhankelijk zijn van beademing en cliënten met intraveneuze voeding. Per cliënt wordt bekeken of er binnen Amantzorg voldoende zorgverleners met de juiste bevoegdheden en bekwaamheden beschikbaar zijn in de noodzakelijke periode. Indien dit niet zo is, dan zal Amantzorg de cliënt verwijzen naar een meer gespecialiseerde zorgaanbieder.
 • Cliënten die hun huis niet meer als een veilige omgeving ervaren.
 • Cliënten die suïcidaal gedrag vertonen
 • Cliënten met complexe verslavingsproblematiek als voorliggend probleem, waarbij de persoonlijke veiligheid en/of vrijheid van zorgverlener in gevaar is of kan komen.
 • Cliënten met dwaalgedrag zodanig dat de persoonlijke veiligheid en/of vrijheid van zorgverlener niet gegarandeerd kan worden.
 • Opname onder dwang, cliënten die vallen onder de Wet BOPZ (Bijzondere Opname Psychiatrisch Ziekenhuis), of op termijn de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg of Wet zorg en dwang),

Over Amantzorg

Wilt u meer weten over onze Amantzorg?

Vul het onderstaande formulier in en wij zullen zo snel mogelijk reageren.

Wilt u zich aanmelden voor Amantzorg?